Regulamin

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.     Regulamin sklepu skierowany jest do Konsumentów oraz określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2.     Zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu produkty, zdjęcia oraz teksty są własnością Sprzedawcy. Bezwzględnie zabrania się ich kopiowania, przerabiania oraz rozpowszechniania bez zgody Sprzedawcy. Kopiowanie i przetwarzanie jakiejkolwiek części strony stanowi naruszenie praw autorskich.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

1.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://konesermiodu.pl

2.      Sprzedawca - Małgorzata Tyrkin Koneser Miodu, ul. Skoroszewska 5a/65 02-495 Warszawa, NIP 712-294-72-30 REGON 384266950, email: biuro@konesermiodu.pl.

3.      Klient - każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.      Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6.      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7.      Produkt - dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

8.      Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

9.      Operator płatności - system płatności DotPay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka 28b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KR.XI NS-REJ.KRS/36346/19/468, numer NIP 6342661860.

10.   Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

11.   Konto - konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

12.   Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

13.   Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.

14.   Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.      Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

a.       za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@konesermiodu.pl

b.       pisemnie na adres: Małgorzata Tyrkin Koneser Miodu, ul. Skoroszewska 5a/65 02-495 Warszawa

2.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mbank 80 1140 2004 0000 3002 7915 3089

§ 4

Zagadnienia techniczne

1.      Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.       urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b.       oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.      Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

1.      Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

2.      W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.

3.      Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3 Regulaminu.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

1.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w § 5 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

2.   W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:

a.       wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,

b.       wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),

c.       wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

d.       potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

3.   W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:

a.      przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole "Utwórz konto"

b.       przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,

c.       wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

d.       potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.

4.   Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

5.   Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.      Wyboru sposobu płatności za zamówienie dokonuje Klient podczas składania zamówienia.

2.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a.       przesyłka do paczkomatów Inpost

b.       przesyłka kurierska InPost

c.       przesyłka do punktów Ruch SA

3.      Klient może wybrać z następujących metod płatności:

d.       płatność przelewem na konto Sprzedawcy

e.       płatność elektroniczna za pośrednictwem DotPay

f.        karta elektroniczna

4.    Koszty dostawy Towaru ponosi Klient i są one doliczane do kosztów Zamówienia. Klient jest informowany o kosztach wysyłki na etapie składania zamówienia

5.   Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Klienta w ciągu 3 dni skutkuje jego anulowaniem a Umowa Sprzedaży zostaje uznana za nie zawartą.

6.   Przesyłka zostaje wysłana po zaksięgowaniu kosztów całkowitych kosztów zamówienia na rachunku Sprzedawcy.

8.    Klient ma obowiązek sprawdzić stan doręczonej przesyłki w obecności Przewoźnika. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności Przewoźnika. W przypadku odebrania przesyłki bez sprawdzenia, reklamacje dotyczące uszkodzeń Towaru podczas transportu nie będą  przyjmowane.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1.      W celu zakupu produktu Klient powinien wykonać następujące czynności:

a.       wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,

b.       zaakceptować warunki Regulaminu,

c.       kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.

2.      Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”:

a.       przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności.

b.       przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty

c.       Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

3.      Z chwilą kliknięcia przycisku "Kupuję i płacę" Umowę uważa się za zawartą.

4.      Dostawa kupionego Produktu następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

5.      W przypadku dostępności towaru, przesyłka wysyłana jest do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu.

6.      Zamówienie towaru będzie niemożliwe, w przypadku jego niedostępności. Informacja o niedostępności produktu będzie widniała na stronie sklepu przy danym produkcie.

7.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z dostarczenia zamówienia przez Przewoźników.

§ 9

Reklamacje

1.      Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży i uszkodzenia w trakcie dostawy w zakresie określonym przez polskie prawo.

2.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.      Konsument stwierdzający niezgodność Towaru z umową sprzedaży lub/i uszkodzenie Towaru w trakcie transportu ma prawo złożyć reklamację.

4.      Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres mailowy podany w §3 Regulaminu.

5.      Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.

6.      W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia w trakcie transportu zgłoszenie powinno zawierać kopię protokołu odbioru Towaru sporządzoną w obecności przewoźnika w dniu odbioru, o którym mowa w §8 pkt.8 Regulaminu.

7.      Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

8.      Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

9.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt na towar zgodny z zawartą umową sprzedaży. W wypadku braku możliwości wymiany produktu, Sprzedający zwróci Kupującemu należność nie później niż w ciągu 14 dni na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

10.  Klient składając reklamację zobowiązany jest odesłać produkt niezgodny z umową sprzedaży lub/i uszkodzony w trakcie transportu przesyłką poleconą/kurierem na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §3 Regulaminu, zachowując dowód nadania.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.      Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca spełnieniu wymagań indywidualnych potrzeb.

3.      W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu. Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie. 

4.      Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy https://konesermiodu.pl/formularz-odstapienia-od-umowy

5.      Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7.      W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

1.     Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:

a.       zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

b.       do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3.      Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a  Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4.      Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12

Polityka prywatności i pliki Cookies

1.     Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://konesermiodu.pl/polityka-prywatnosci

§ 13

Postanowienia końcowe

1.     Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce https://konesermiodu.pl/regulamin

3.     Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Produkt dodany do ulubionych

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.